Phỏng vấn Cha Phạm Quang Hồng và Cha Vũ Thế Toàn

Phỏng vấn Cha Phạm Quang Hồng và Cha Vũ Thế Toàn tại bàn VaticanNew trong đại hội thánh mẫu Missouri

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.