Hy vọng

Hy vọng

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp

Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh.

Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.

 

Sách “Đường Hy Vọng và Dẫn Giải”

(Câu 978 trang 385)


Cố Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận