Sài Gòn sẽ cưỡng chế diện rộng đất nông nghiệp của dân?

VOATIENGVIET.COM

Chng cn đến lúc ch trương tp trung tích t đt đai mang ánh sáng ngh quyết vào đi sng, đng CSVN đang bt đu trin khai thí đim mt chính sách không khác my ý đ trưng thu đt nông nghip ti Sài Gòn – mà gi đây đã quá xa vi hình nh Hòn Ngc Vin Đông trong khi li phi mang thân phn Con bò sa b vt kit bi ngân sách ca chế đ đc đng và đc tr.

‘Dân có li hay quan chc đút túi 1,5 triu t đng?

Thâm ý chuyn 26.000 ha đt nông nghip Sài Gòn thành đt nhà xưởng, dch v đ sau đó đem đu giá vi giá tr sơ b lên đến 1,5 triu t đng phi chăng s làm cho dân có li như mt cách tuyên truyn ca cơ quan tài nguyên môi trường và b máy tuyên giáo đng TP.HCM, hay s hóa thân thành mt chiến dch khng l đ chính quyn TP.HCM t chc cưỡng chế 26.000 ha đt nông nghip ca người dân Sài Gòn?

Vào tháng By năm 2018, Nguyn Thin Nhân – nhân vt y viên b chính tr kế nhim cho bí thư TP.HCM đi trước là Đinh La Thăng, cũng là quan chc đang có nhiu biu hin sao y bn chánh’ Đinh La Thăng khi đ mc hàng đàn công an sc phc và thường phc lao vào cn xé’ nhng người biu tình, ném mm tôm vào người bt đng chính kiếnđã tr thành quan chc tiên phong công khai hóa kế hoch 26.000 ha đt = 1,5 triu t đng.

Theo Nguyn Thin Nhân, ngun lc đt đai ca TP dành cho công nghip, dch v, đô th chưa tương xng, trong khi đó đt đai dành cho nông nghip còn nhiu nhưng chưa biết cách khai thác. Do đó, TP.HCM đã kiến ngh Trung ương gim t l đt nông nghip và tăng đt cho công nghip. Nếu vic chuyn đi được thc hin qua đu giá d kiến thu v 1,5 triu t đng.

Nhưng có thc như vy không? Phi chăng 26.000 ha đt nông nghip được chuyn thành đt dch v là nhm xây dng thành ph thông minh như ý tưởng ca Nguyn Thin Nhân và cũng s khiến người dân Sài Gòn thông minh hơn?

‘Nói đi đôi vi làm

Hãy chú ý, 1,5 triu t đng d kiến thu được t vic đu giá 26.000 ha đt dch v li bng đúng con s chi ngân sách năm 2018 mà vào đu năm nay Quc hi ngh gt đã mau mn và đy t tin phóng ra, bt chp kết qu thu ngân sách năm 2017 ch đt 96,8% so vi d toán – không nhng không được xem là thành tích mà còn b coi là mt tht bi, bi đây là ln đu tiên sau nhiu năm, thu ngân sách quc gia không đt so vi d toán. Cũng là năm th ba liên tiếp, thu ngân sách t khi trung ương không đt d toán.

Không ch có thế. Tht bi 96,8% thu ngân sách năm 2017 còn là mt ch du ln cho thy thu ngân sách 2018 nhiu kh năng còn ti t hơn năm 2017 và có th s st ti 5-7% so vi d toán đu năm 2018, nếu không tính ti phn đè dân thu thuế và bán mình – tc tìm cách bán sch nhng doanh nghip nhà nước ăn nên làm ra, nhm có tin trang tri cho mt ngân sách đang lao vào thm cnh kit qu vi t l chi thường xuyên cho đi ngũ gn 3 triu công chc viên chc ng ngày luôn vượt trên 70% tng chi ngân sách hàng năm.

Sau khi đã ‘ăn đ t cơ chế bán các doanh nghip bò sa như v bán Sabeco được 5 t USD, gi đây chính quyn trung ương phi tính c đến kế hoch bán đt. Bán tt c nhng gì có th bán được nhm cm hơi cho mt nn ngân sách đang mau chóng cn kit và rt có th s rơi vào tình trng v n nước ngoài như trường hp chính ph Argentine vào các năm 2001 và 2014.

Nói là làm. Làm ngay. Mt trong hiếm hoi câu chuyn chính quyn cng sn nói đi đôi vi làm.

Bi khi đ án chuyn đi 26.000 ha đt nông nghip thành đt dch v được TP.HCM trình Chính ph, chính quyn TP.HCM đã kèm theo danh mc mt lot các d án c th và đã được chp thun v mt ch trương.

Ti mt k hp Hi đng nhân dân ca TP.HCM và tháng By năm 2018, sau khi có đ xut ca y ban nhân dân thành ph, Hi đng nhân dân thành ph này đã ngay lp tc ban hành t trình Ngh quyết v thông qua danh mc d án cn thu hi đt; d án có chuyn mc đích s dng đt trng lúa TP. C th, chp thun 31 d án chuyn mc đích s dng t 10 ha đt trng lúa tr lên vi tng din tích hơn 1.893 ha; 3 d án chuyn mc đích s dng dưới 10 ha đt trng lúa vi tng din tích 9,36 ha; 1 d án có din tích thu hi đt là 22,8 ha. Ngoài ra, chp thun điu chnh din tích đt thu hi ti 18 d án (ti qun 2, 6, 9, 12, Th Đc, Tân Phú, huyn Hóc Môn, Bình Chánh), điu chnh ranh thu hi đt vi tng din tích thu hi hơn 247 ha

Vi gn 7.000 ha đt nông nghip s được chuyn đi, huyn Bình Chánh là đa phương có din tích đt nông nghip chuyn đi nhiu nht trên đa bàn Sài Gòn. Theo quy hoch t nay đến năm 2020, huyn Bình Chánh ch còn gi li 6.000 ha đt nông nghip, đến năm 2025 thì ch còn gi li 350 ha đt chuyên trng lúa ti xã Tân Nht đ ‘đm bo an ninh lương thc.

Theo ngh quyết trên, S Tài nguyên và Môi trường TP.HCM s vn đng người dân cũng như doanh nghip đã đăng ký chuyn mc đích thc hin đúng theo tiến đ đ đưa đt vào khai thác có hiu qu theo đúng mc đích được quy hoch.

S Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng đã có kế hoch chia thành ba nhóm d án liên quan đến 26.000 ha đt nông nghip: Mt là đi vi các d án đã giao đt, cho thuê đt và cho phép chuyn mc đích s dng đt nhưng doanh nghip không trin khai thì s thu hi ch trương. Tr li quyn li hp pháp v nhà đt cho người dân b nh hưởng. Vi các d án đã y quyn cho qun, huyn thu hi mà chm thc hin thì s phân tích nguyên nhân chm, tùy theo nguyên nhân đ đ xut hướng x lý. Còn nhóm d án đã đăng ký trong kế hoch mà ba năm vn chưa trin khai thì thu hi theo quy đnh

Mt chiến dch cưỡng chế khng l?

Vi tc đ trin khai quy trình lp t trình – trình chính ph – ra ngh quyết – xây dng kế hoch, chiến dch cưỡng chế và trưng thu 26.000 ha đt nông nghip rt có th đang được tiến hành hết sc khn trương – tương ng vi đà tha hóa khn cp ca ngân sách quc gia.

Chính quyn TP.HCM li tng có quá nhiu tin án trong các v đy đui người dân khi mnh đt sinh nhai duy nht đ ly ‘đt sch phc v các nhà đu tư và đu cơ giá bt đng sn.

K t lúc con sóng đu cơ bt đng sn ln đu tiên chm lên vào nhng năm 1995 – 1996, cho ti nay mt bng nhà đt Sài Gòn đã tăng hàng trăm ln hoc hơn thế, to nên mt núi li nhun mà đ hp dn ca nó không khác gì ma túy. Gii đi gia bt đng sn – nhng t phú đô la ‘đi lên t đt và gii quan chc chính quyn chính là k hưởng li ln nht trên ni mt mát và cnh đ máu gi đt ca hàng trăm ngàn dân oan ti Sài Gòn.

‘V án Khu đô th mi Th Thiêm Sài Gòn là mt minh ha đy nước mt và máu tươi. Kéo dài sut hai chc năm qua, người dân vùng đt này đã phi chu cnh đn bù mt bán giá th trường mười hoc vài ba chc ln hơn thế, mang đến mt s bt công ghê gm mà ch có th so sánh vi khong cách quá khác bit gia chế đ chính tr đc tài Vit Nam vi các chế đ dân ch trên thế gii.

Cùng vi bao thm cnh cưỡng chế như mt cách cướp đt ca người dân hu hết các tnh thành trên c nước. Sài Gòn đã chng kiến cái cách vn đng nhân dân ca chính quyn theo cách huy đng hàng trăm công an, dân phòng và c b đi t nhân dân mà ra đ đy đui kh ch khi đt ca h, tng nhng người dân dám phn đi chính quyn và nhà tù.

Không bao lâu na, nhng người làm nông vùng ven Sài Gòn như Qun 2, Qun 9, Qun 6, Tân Phú, Th Đc, Qun 12, Hóc Môn, C Chi, Bình Chánh, Nhà Bè s rõ rng chính quyn TP.HCM thèm mun tp trung tích t rung đt đến thế nào và bng cách nào.

Trước đây khi chưa có ch trương tp trung tích t rung đt mà Sài Gòn đã b biến thành lò đt dân oan, thì sp ti khi ch trương này hin hình, s chng có gì bo đm là chính quyn TP.HCM s chp nhn bi thường cho nông dân và người s hu đt nông nghip vi mc giá nếu không tương đương giá th trường thì cũng gn bng th trường.

Vào thi bui nguyên thy hoang dã man ca khong chênh lch gia giá th trường cho đt dch v và mc bi thường đt nông nghip lên đến hàng chc hay hàng trăm ln, người dân rt có th mt ln na s phi chng kiến đàn đàn lũ lũ quan chc tư sn đ li dng ch trương chuyn 26.000 ha đt nông nghip Sài Gòn thành đt nhà xưởng, dch v đ tp trung tích t rung đt, hùng h lao vào đt ca h cm mc phân ranh. Đ mt ln na sau nhiu ln k t thi 1995, Sài Gòn li tích t thêm hàng chc ngàn dân oan đt đai sau mt chiến dch cưỡng chế khng l mà con chim báo bão đu tiên là Bí thư thành y Nguyn Thin Nhân.

 

VOATIENGVIET.COM
Vào thời buổi nguyên thủy hoang dã man của khoảng chênh lệch giữa giá thị trường cho đất dịch vụ và mức bồi thường đất nông nghiệp lên đến hàng chục hay hàng trăm lần, người dân rất có thể một lần nữa sẽ phải chứng kiến ….
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.