Ca khúc: Lộc Hưng Đau Thương & Vườn Rau Lộc Hưng ” Nói Giọng Bắc – Nhưng không gạt bà con “

Ca khúc: Lộc Hưng Đau Thương

Vườn Rau Lộc Hưng ” Nói Giọng Bắc – Nhưng không gạt bà con “

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.