Kinh Hoa Bình – Lm JB Nguyễn Sang & Tinh Chúa Cao Với Phan Đình Tùng & Con Chỉ Là Tạo Vật – Ngô Quốc Linh

Kinh Hoa Bình – Lm JB Nguyễn Sang

Tinh Chúa Cao Với Phan Đình Tùng

Con Chỉ Là Tạo Vật – Ngô Quốc Linh

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.