ĐAU KHỔ LÀ MỘT PHẦN CUỘC SỐNG- Đức Cha Phero Nguyễn Văn Khảm

ĐAU KHỔ LÀ MỘT PHẦN CUỘC SỐNG – Bài Giảng Hay Đức Cha Phero Nguyễn Văn Khảm

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.