Thanh Bình Ca -Nguyễn Hiền -Thái Thanh -DuyHan & Tìm Đâu -Nguyễn Hiền -Mai Hương

Thanh Bình Ca -Nguyễn Hiền -Thái Thanh -DuyHan

Tìm Đâu -Nguyễn Hiền -Mai Hương

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.