Ai Ra Xứ Huế -Duy Khánh -Quang Lê & Ngọc Hạ & Chiều Tây Ðô – Lam Phương -Duy Khánh & Hoàng Oanh

Ai Ra Xứ Huế -Duy Khánh -Quang Lê & Ngọc Hạ

httpv://www.youtube.com/watch?v=0iW57BR6WEQ&list=PLfe9JTtbGcgWU1Bzo_EWkppquq-xobH2H&index=3

Chiều Tây Ðô – Lam Phương -Duy Khánh & Hoàng Oanh

httpv://www.youtube.com/watch?v=01FHV1fPfUE&index=6&list=PLfe9JTtbGcgWU1Bzo_EWkppquq-xobH2H