Câu chuyện cánh tay cụt

The Story of The LOST HANDS
 
One morning as I knelt and pray,
I gazed at the statue of Christ in clay
And lo! to my dismay
He’s got no arms and hands that sway.
I looked around and search from roof to ground and even beyond
His wounded hands cannot be found.
So I turned to Him and asked our Lord if it’s a dream;
Why in His glorious seat He seems to be incomplete?
Then kindly He replied,
YOU ARE MY HANDS
… heal the wounds of the afflicted
… care for the poor
… give hope to the helpless
… caress the weary
… clothe the naked.
By doing this my child,
… you will restore my hands.
 
Câu chuyện cánh tay cụt
 
Một buổi sáng khi tôi đang quỳ cầu nguyện,
Tôi nhìn vào bức tượng Chúa trên tường
Và rồi làm tôi ngạc nhiên
Ðôi cánh tay của Ngài đã bị mất.
Tôi nhìn chung quanh và tìm trên dưới khắp mọi nơi
Tìm chẳng thấy đôi tay cụt của Chúa
Và rồi tôi quay nhìn Ngài và hỏi Chúa có phải tôi đang mơ;
Tại sao vinh quang như Ngài mà lại không hoàn toàn?
Và rồi Ngài nhẹ nhàng trả lời,
Con chính là Ðôi Tay của Ta
… hãy chữa lành các vết thương của những ai đang đau đớn
… hãy chăm sóc những người nghèo khổ
… hãy đem hy vọng đến cho những người đang thiếu thốn
… hãy nâng đỡ những người mệt nhọc
… hãy cho những ai rách rưới có áo mặc
Hỡi con, khi con làm những việc này,
… con đã ráp lại hoàn thành đôi tay của Ta.

 

Ngọc Nga sưu tầm