Thứ 4 – Khai Mạc Mùa Chay Thánh | Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thứ 4 – Khai Mạc Mùa Chay Thánh | Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm