CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA – LM JB NGUYỄN SANG

Sắp tới mùa chay, xin gởi bài hát “Con đường Chúa đã đi qua”, mời nghe và cùng nhau suy gẫm:

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA – LM JB NGUYỄN SANG