Cùng Suy Gẫm

Cùng Suy Gẫm

Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện

Hoa trái của cầu nguyện là đức tin

Hoa trái của đức tin là tình yêu

Hoa trái của tình yêu là phục vụ

Hoa trái của phục vụ là bình an.

Mẹ Têrêsa Calcutta