Yêu mến sự chết.

Yêu mến sự chết.

Chính sự chết

cũng là một bổn phận cuối cùng

mà con làm

cách sẵn sàng và đầy yêu mến.

Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Sách “Đường Hy Vọng và Dẫn Giải”

(câu 32 trang 25)

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.