Bài giảng tuyệt vời tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2017 của Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy

Bài giảng tuyệt vời tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2017 của Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.