ALLELUIA KHẢI HOÀN CA – Quý Sơ Dòng Đa Minh & Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

ALLELUIA KHẢI HOÀN CA – Quý Sơ Dòng Đa Minh

Ý thơ: Trầm Hương Thơ – Nhạc: Phạm Trung Ca Đoàn: Quý Sơ Dòng Đa Minh

ĐC Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu – Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.