FB góp phần nói lên sự thật … Venezuela đang đói.

Trần Bang shared Mario Herrera‘s post.
FB góp phần nói lên sự thật … Venezuela đang đói.

-2:03

Let’s make this video viral. It has already been deleted several times so that the world doesn’t find out what’s going on in Venezuela. Look at how people are d

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.