Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Bài giảng của Đức Cha Khảm

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Bài giảng của Đức Cha Khảm

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.