Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm & Gọi Người Yêu Dấu (PBN 103)

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm & Gọi Người Yêu Dấu (PBN 103)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.