Anh Ở Đây (Thục Vũ, – Vũ Đức Nghiêm ) Đoàn Chính

Để tưởng nhớ Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã qua đời hôm 24/7/2017 tại Bắc Cali

Anh Ở Đây (Thục Vũ, – Vũ Đức Nghiêm ) Đoàn Chính

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.