Bài giảng cha Vũ Thế Toàn “Hãy Cầu Nguyện Trong Mọi Hoàn Cảnh”

Bài giảng cha Vũ Thế Toàn “Hãy Cầu Nguyện Trong Mọi Hoàn Cảnh”

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.