Trả lại em yêu & Ai lên xứ hoa đào – Dậu Nguyễn

Trả lại em yêu – Dậu Nguyễn (4K)

Ai lên xứ hoa đào – Dậu Nguyễn (4K)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.