Trả Lại Cho Dân & Đáp Lời Sông Núi

Trả Lại Cho Dân – Hợp Ca Asia 2015

Hùng Ca Sử Việt – Đáp Lời Sông Núi

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.