Xuân đất khách

Xuân đất khách

Ngoài sân thiếu tiếng pháo

trong lòng giọt lệ rơi
run tay cài khuy áo
Hỏi người: Xuân nơi nao?

Ngày xuân có tiếng pháo

trầm gieo đáy hồn tôi
kiếp tha hương phiêu dạt
quê nhà quá xa xôi

Chiều nay không tiếng pháo

dịu dàng khối sầu rơi
nhắn người qua nhặt lấy
làm khói trời chơi vơi ….

Trịnh Tây Ninh

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.