Hiện tượng lạ: Xác thánh GH Gioan Phaolo 2 không hư nát

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời ngày 2/4/2005 cho đến nay nhưng tất cả cơ thể của Ngài đều còn nguyên vẹn.

Phép lạ phi thường minh chứng cho Đức tin vào sự sống đời đời của chúng ta.

Hiện tượng lạ: Xác thánh GH Gioan Phaolo 2 không hư nát

This entry was posted in LỜI CHỨNG. Bookmark the permalink.

Comments are closed.