Lời Chúa chúa nhật II mùa vọng ( 4-12)

Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.

Mt 3, (câu 1-2)

This entry was posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.