Lời Chúa ngày chúa nhật 20 tháng 11

Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước

Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi:

ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta”.

Luca: 23, câu 42-43

This entry was posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.