Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phần 1

Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh phần 1

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.