Dấn thân & Nhẫn nhịn để thành công- Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy chia sẻ – Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Dấn thân – Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy chia sẻ – Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Nhẫn nhịn để thành công – Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy chia sẻ – Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.