Yêu mến sự chết.

Yêu mến sự chết.

Chính sự chết

cũng là một bổn phận cuối cùng

mà con làm

cách sẵn sàng và đầy yêu mến.

Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Sách “Đường Hy Vọng và Dẫn Giải”

(câu 32 trang 25)

This entry was posted in Lời Hay Ý Đẹp. Bookmark the permalink.

Comments are closed.