Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng…

Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng…

Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng của Thiên Chúa trong chốn lao tù, ngày 29.03.2014

This entry was posted in LỜI CHỨNG, NHẠC CẢNH. Bookmark the permalink.

Comments are closed.